Academic Year 2018-2019

Naira Abou-Ghali Naira Abou-Ghali

 Biology

 John AlexiadesJohn Alexiades

 Computer Engineering

Faustin Arevalo Faustin Arevalo

 Chemical Engineering

John Brito John Brito

 Chemical Engineering

Joshua Coronel​ ​Joshua Coronel

 Biomedical Engineering

Marco Fernandez Marco Fernandez

 Civil Engineering

 Rogina GergesRogina Gerges

 Biomedical Engineering

John Gonzales John Gonzales

​ Chemical Engineering

Pamela Herrera Pamela Herrera

 Biomedical Engineering

Jeffrey Jude Jeffrey Jude

 Electrical Engineering

Deena Khandakar Deena Khandakar

 Mechanical Engineering

Jimmy Lu

 Jimmy Lu

 Computer Science

Kimberly Prince Kimberly Prince

 Science Technology & Society

Keyra Pulliam Keyra Pulliam

 Chemical Engineering

Olivia Saez​ Olivia Saez

​ Chemical Engineering

Amina Siraj Amina Siraj

 Biology

Pablo Tejada Pablo Tejada

 Biomedical Engineering

Moses Tumuna Moses Tumuna

 Computer Engineering

Louis Yepez Louis Yepez

 Computer Engineering